Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
I POBYTU GOŚCI W  HOTELU PRZYSTAŃ WODNA BRODY

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
 2. i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 3. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
 4. w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Postanowienia ogólne
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
 8. i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
 9. i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 10. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 12. Usługodawca – Tomasz Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:, F.H.U. WIEWRZBICKI ul. Starachowicka 35, 27-230 Brody NIP: 6611010628 . REGON: 291043647, prowadzący Hotel Przystań Wodna Brody
 13. Starachowicka 35 , 27-230 Brody , Polska, powiat starachowicki, woj. Świętokrzyskie
 14. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
 15. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Hotel Przystań Wodna w Brodach . Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
 16. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
 17. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą systemu rezerwacyjnego Booking.com.
 18. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
 19. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.
 20. Sposób dokonania rezerwacji
 21. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
 22. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
 23. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 24. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
 26. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
 27. system rezerwacyjny booking.com.
 28. złożenie zamówienia na pobyt w Hotelu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
 29. telefoniczne złożenie rezerwacji,
 30. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji

 1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
 4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.
 7.  Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/ pobytowych Hotelu Przystań Wodna Brody dostępny jest na stronie internetowej Hotelu www.przystanwodnabrody.pl , zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji. Ceny dostępne na stronie internetowej Hotelu Prezydent podane są za pokój za jedną dobę hotelową bez śniadania  Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.

 1. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
 2. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
 3. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.
 4. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.
 5. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
 6. e.Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 7. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Hotel zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
 8. Okres rozliczeniowy w Hotelu Przystań Wodna wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach,  zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Hotelu we wcześniejszym terminie.
 9. Potwierdzenie rezerwacji
 10. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.
 11. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
 12. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
 13. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami,  Hotel Przystań Wodna zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).
 3. Ochrona danych osobowych

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

F.H.U. WIERZBICKI Tomasz Wierzbicki ul. Starachowicka 35, 27-230 BRODY

, numer NIP: 6611010628,  numer REGON: 291043647

Prowadzącego

Przystań Wodna Brody

dotycząca Państwa danych osobowych

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Wierzbicki, ul. Starachowicka 35, 27-230 Brody ,  numer NIP: 6611010628,  numer REGON:291043647, – prowadzącej Przystań Wodna Brody ul. Starachowicka 35, 27-230 Brody.
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:
 3. Przygotowania , zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
 4. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
 5. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
 6. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 7. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 8. Podanie przez Państwa danych jest:
 9. ) dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),
 10. b.)całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 11. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 12. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
 13. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego
 14. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 15. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
 16. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 17. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
 18. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 19. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
 20. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 21. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 22. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 23. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Danych Osobowych Administratora) poprzez adres e-mail: biuro@przystanwodnabrody.pl
 24. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 25. Tryb postępowania reklamacyjnego
 26. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
 27. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
 28. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 29. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 30. Reklamacja powinna:
 31. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres biuro@przystanwodnabrody.pl ,
 32. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
 33. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
 34. Postanowienia przejściowe i końcowe
 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 36. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
 37. Data opublikowania uaktualnionego  regulaminu rezerwacji:  30 01 2019  r.

XII. Dodatkowe informacje

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13.00
 2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00
 3. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Hotel świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą,  rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
 5. Na terenie całego Hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z Ustawą z dnia 08.04.2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 6. Złamanie zakazu określonego w pkt.5 przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100,00 zł. Dotyczy to szczególnie dearomatyzacji wynajętego pokoju, w którym złamano zakaz oraz pokrycie wielotysięcznego kosztu interwencji Straży Pożarnej, jeżeli takim kosztem zostanie obciążony właściciel Hotelu Przystań Wodna.
 7. Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie Hotelu zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia.